Aviso legal

Este enderezo e calquera das súas páxinas (en adiante, "a Web"), é a Web oficial do programa Spin Way 2017, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración coa Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas (en lo sucesivo “RedEmprendia”).

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web é propiedade da Universidade de Santiago de Compostela, que así mesmo é titular do dominio de Internet uninova.org e de RedEmprendia, que é titular da marca Spin Way. Os dereitos de propiedade intelectual, e os dereitos de explotación e reproducción desta Web, das súas páxinas, pantallas, información que contienen, apariencia e deseño, son titularidade da Universidade de Santiago de Compostela e de RedEmprendia.

Calquera uso indebido das denominacións, deseños e/ou logotipos que conforman esta páxina web por persoa diferente do seu lexítimo titular poderá ser perseguido de conformidade coa la lexislación vixente. Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros han de ser respectados por todos os que accederen á Web. Coas páxinas desta web preténdese fomentar o acceso dos ciudadáns á información relativa ao programa Spin Way 2017. Só se permite realizar a descarga dos contidos, copiar o imprimir calquiera páxina desta Web, para o seu uso persoal e privado. Queda prohibido transmitir, modificar ou suprimir la información, contido ou advertencias desta Web sen a previa autorización escrita da Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia. A reproducción dos contenidos desta Web está autorizada sempre que se refira a orixe o se solicite autorización.

TERMOS LEGAIS E CONDICIÓNS

- Por favor, lea atentamente as seguintes condicións xerais. Polo acceso a esta Web vostede pasará a ser considerado un usuario da mesma e presúmese que acepta estas Condicións Xerais.

O contido facilitado a través da Web emítese tan só con efectos informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que tiveren que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. A Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia obtiveron a Información e os materiais incluídos na Web de fontes consideradas como fiables, pero, se ben foron tomadas tódalas medidas razoables para garantir que a información contida fose correcta, exacta e actualizada, a Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia non poden nin deben asumir a exactitude, integridade e actualidade da mesma e, consecuentemente, non debe confiarse nela como se o fose. A Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia declinan expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na Información contida nas páxinas desta Web.

A Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia resérvanse o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido, configuración e presentación da Web, os vínculos ou a información obtida a través dela, sen necesidade de aviso previo.

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas derivados de erros de tipo técnico. En ningún caso, a Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia, os seus asociados e/ou os seus administradores, empregados e persoal autorizado serán responsables de calquera  tipo de prexuízo, perdas, reclamacións ou  gastos de ningún tipo, tanto se proveñan  coma se non, do uso da Web, da información adquirida ou accedida por ou a través desta, de virus informáticos, de fallos operativos ou de interrupcións no servizo ou transmisión, ou fallos na liña; o uso da Web, tanto por ligazón  directa como por vínculo ou outro medio, constitúe un aviso a calquera usuario de que estas posibilidades poden ocorrer., con excepción de todas aquelas actuación que resultaren da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Universidade de Santiago de Compotela e RedEmprendia non se fan responsables dos webs aos que se pode acceder mediante  vínculos (“ligazóns”) ou de calquera contido posto á disposición por terceiros. Calquera uso dun vínculo ou acceso a unha web non propia é realizado por vontade e risco exclusivo do usuario. A Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia nin recomendan nin garanten ningunha das informacións obtidas por ou a través dun vínculo, nin se responsable de ningunha perda, reclamación ou prexuízo derivado do uso ou mal uso dun vínculo, ou da información obtidas a través del, incluíndo outros vínculos ou webs, da interrupción no servizo ou no acceso, ou da tentativa de usar ou usar mal un vínculo, tanto ao acceder á Web, coma ao acceder á información doutras páxinas a través da súa Web.

Nalgunhas ocasións, esta Web utiliza Cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que permiten obter a seguinte información:

  • Data e hora da última vez que o usuario visitou a Web.
  • Deseño de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita á Web.
  • Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas

O usuario ten a opción de impedir a activación das Cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu navegador, ora, a desactivación das mesmas pode impedir que a páxina funcione correctamente.

Recomendacións de acceso

A Universidade de Santiago de Compostela e RedEmprendia pretenden que a presentación de tódolos contidos e  funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para ese fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Recoméndase empregar navegadores actualizados á súa versión máis recente, tales como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.

En equipos de sobremesa de uso común recoméndase botar man de resolucións e pantalla de 1024x768 pixels como mínimo.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico ás que se accede a través desta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inaxeitada, atendendo á súa propia finalidade.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice u sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realizaren a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e na restante normativa de aplicación.

LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.